You are here: Home KONTAKT Stanovy klubu
E-mail Tlačiť PDF

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov


Článok 1

Názov združenia
1.   Občianske združenie má názov LukostrelecBB.

Článok 2

Sídlo združenia
2.   Sídlom združenia je Banská Bystrica, 974 11, Karpatská 4  


Článok 3


Cieľ a činnosť
1.   Cieľom združenia je:

a) rozvíjať lukostrelecký šport formou pravidelných kurzov, víkendových seminárov, týždenných letných táborov,

b) zúčastňovať sa na lukostreleckých súťažiach na SVK a zahraničí,

c) organizovať a poriadať lukostrelecké súťaže,

d) nákup lukostreleckých potrieb do združenia a oblečenia pre pretekárov,

e) organizovanie tématických spoločenských akcií a zájazdov,

f) prezentovať lukostreľbu na spoločenských a firemných akciách.

    

2.   Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických

     a právnických osôb.

3.   Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami  

     sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

Článok 4

Členstvo

1.   Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami  

     a cieľmi združenia.

2.   O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.

3.   Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.   Člen má právo:

            a) zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,

            b) zúčastňovať sa na činnosti združenia,

           c) voliť a byť volený do orgánov združenia,

           d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

           e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách.

6.   Člen má tieto povinnosti:

a) dodržiavať stanovy združenia,

           b) plniť uznesenia orgánov združenia,

c) platiť členské príspevky,

d) aktívne sa podieľať na činnosti združenia.

 

7.   Členstvo zaniká:

           a) vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia  

                 predsedníctvu,

           b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

          c) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

           d) zánikom združenia.

Článok 5

Orgány združenia

     Orgánmi združenia sú:

           a) valné zhromaždenie,

           b) predsedníctvo združenia,

           c) štatutárny orgán - predseda,

           d) revízna komisia.

 Článok 6

Valné zhromaždenie

1.   Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

2.   Valné zhromaždenie:

       a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

       b) volí a odvoláva členov predsedníctva,

       c) volí a odvoláva členov revíznej komisie,

       d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

       e) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

       f) rozhoduje o zrušení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do

     roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 30% členov  

     združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina

všetkých členov. Hlasovanie valného zhromaždenia je zásadne verejné a uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

Článok 7

Predsedníctvo združenia

1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné

     valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného  

     zhromaždenia.

2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné

     obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou

     osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

     Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

     Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade

     rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

3. Predsedníctvo najmä:

     a) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

     b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

     c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu  

         o hospodárení združenia,

     d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

     e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch

         mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

     f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním

     poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

Článok 9

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému  

   zhromaždeniu.

2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej

     1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná,  

     ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila

     nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4. Revízna komisia:

     a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu  

         riešenia na ich odstránenie,

     b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1.   Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia  

      ako celku.

2.   Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a) členskými príspevkami,

b) sponzorskými príspevkami a darmi,

c) príjmami z reklamy a propagačnej činnosti,

d) príjmami z prenájmu vlastného majetku,

e) príjmami z prezentácie lukostreľby podnikateľským subjektom,

f) príspevkom podnikateľských subjektov formou 2% z daní,

e) inými príjmami, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi SR.

                                        

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá  

     predsedníctvo.

4. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia a na

     zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

5. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce

     obdobie.

Článok 11

Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku alebo

     zlúčení rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov alebo predsedníctvo, ak

     sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia.

2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3. Právoplatným rozhodnutím súdu alebo príslušného ministerstva o rozpustení združenia.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.

     o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych

     predpisov.

Posledná úprava ( Streda, 26 Marec 2014 )